CR rubber คือ

          ยางคลอโรพรีนนับเป็นยางสังเคราะห์ชนิดแรกที่ผลิตขึ้นในเชิงการค้า บริษัท DuPont เป็นผู้ผลิต ยางคลอโรพรีนรายแรก และมีผู้ผลิตอื่นตามมาอีกมากมาย โดนยาง Chloroprene Rubber; CR Rubber สังเคราะห์มาจากมอนอเมอร์ของคลอโรพรีนโดยโมเลกุลของยางชนิดนี้มีการจัดเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ ทำให้ยางชนิดนี้สามารถตกผลึกได้เมื่อถูกยืด ยางชนิดนี้จึงทนต่อแรงดึง และแรงฉีกขาดได้ดีเยี่ยม และมีการใช้งานกว้างขวาง

          ปัจจุบัน  Chloroprene Rubber; CR Rubber เป็นยางอเนกประสงค์ที่มีคุณสมบัติต่างๆพอเหมาะ มีความทนทานต่อแสงแดด โอโซน สภาพอากาศได้ดีและทำงานได้ดีในสภาวะที่ต้องสัมผัสกับน้ำมันและสารเคมีอีกหลายชนิด นอกจากนั้นยังมีความโดเด่นทางฟิสิกส์ในด้านความทนทานและทนต่อการลามไฟได้ดี

การจัดแบ่งเกรดของยาง Chloroprene Rubber ; CR Rubber

ยางคลอโรพรีนสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มตามชนิดของสารเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์ และในแต่ละกลุ่มยังสามารถ แบ่งย่อยออกเป็นเกรดต่างๆ ได้อีก ดังนี้

  1. ยางคลอโรพรีนกลุ่มที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบ (sulfur-modified หรือ thiuram-modified หรือ S-grades) กลุ่มนี้จะใช้ กำมะถันเป็นตัวควบคุมขนาดโมเลกุล โดยกำมะถันที่เติมเข้าไปจะทำปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันร่วม (copolymerization) และแทรกอยู่ในสายโซ่โพลิเมอร์ในรูปของ Sx (x = 2-6) จากนั้นจึงเติมสารตัวเร่งปฏิกิริยาในกลุ่มไทยูแรมไดซัลไฟด์ลงไป ตัวอย่างยางคลอโรพรีนของบริษัท DuPont ได้แก่ยางชนิด G
  2. ยางคลอโรพรีนกลุ่มที่ไม่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบ (non-sulfur-modified หรือ general purpose grades) สามารถแบ่งเป็น2 เกรดด้วยกันคือ
  • เกรด mercaptan modified (M-grades) ยางกลุ่มนี้จะใช้สาร n-dodecyl mercaptan เติมลงไปเพื่อควบคุมน้ำหนักโมเลกุล ยางกลุ่มนี้จะมีความหนืดมูนนี่ (ML 1+4 ที่ 100 OC) ประมาณ 30-140 MU และการตกผลึกมีตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงปานกลางการผสมกับสารเคมีอื่นๆ จะสามารถเกิดได้เร็วกว่าและเกิดความร้อนต่ำกว่า
  • เกรด xanthogen-Disulfide (XD-grades) เป็นกลุ่มที่ผลิตด้วยโมดิไฟเออร์ชนิดพิเศษ (special modifier) ยางกลุ่มนี้จะมี

ความหยุ่นตัว (nerve) ต่ำหรือมีการยืดหยุ่นน้อยกว่ายาง CR เกรด M ทำให้สามารถทำการอัดรีด (calendar) หรือการเอกซ์ทรูดได้ง่ายกว่า นอกจากนี้ความดันแรมระหว่างการผสมยังลดลงและมีผลทำให้คอมพาวด์มีความต้านทานการสกอร์ชดีขึ้น

  1. ยางคลอโรพรีนกลุ่ม Pre-crosslinked Grades เป็นเกรดที่ประกอบด้วยโพลิคลอโรพรีนที่สามารถละลายได้ (solublepolychloroprene) และโพลิคลอโรพรีนที่เชื่อมโยงพันธะ (cross-linked polychloroprene) ซึ่งการทำ pre-crosslinking จะช่วยลดความเป็นยางหรือความหยุ่นตัวของยางดิบหรือยางคอมพาวด์ลง ทำให้ยางคลอโรพรีนกลุ่มนี้มีการบวมพองต่ำหลังผ่านการเอกซ์ทรูด ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีผิวเรียบ ซึ่งปริมาณการ pre-crosslinking ที่เพิ่มขึ้นจะมีผลต่อสมบัติของยางคอมพาวด์และช่วยปรับปรุงการวัลคาไนซ์

การนำยาง Chloroprene Rubber; CR Rubber ไปใช้งาน

1. อุณหภูมิการใช้งาน ยาง CR สามารถใช้งานได้ที่ อุณหภูมิ -30 ºC ถึง +140 ºC
2. ความเหนียวติดกัน (Tack) ยาง CR มีสมบัติดีเยี่ยมในด้านความเหนียวติดกัน จึงไม่เกิดปัญหารอยต่อของชิ้นงานระหว่างการขึ้นรูป
3. ความทนต่อแรงดึงและแรงฉีกขาด (Tensile and Tear Strength) เนื่องจากโมเลกุลของยาง CR มีความเป็นระเบียบสูง จึงทำให้สามารถตกผลึกได้ง่าย
    เมื่อถูกยืด ยางชนิดนี้จึงสามารถทนต่อแรงดึงได้ดี
4. การติดไฟ (Flammability) ยางชนิดนี้มีคุณสมบัติเด่นในด้านการลามไฟ นั่นคือ เปลวจะดับเอง หลังจากที่น าเปลวไฟออกไป (SelfExtinguish) เนื่องจาก
    ยางชนิดนี้มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ (ทั้งนี้การดับไฟจะขึ้นกับปริมาณของคลอรีน)
5. ความทนต่อการเสื่อมสภาพ (Aging properties) ยาง CR สามารถทนต่อการเสื่อมสภาพเนื่องจากอากาศ โอโซน ความร้อน และแสงแดด ได้ดี เนื่องจาก
    ยางชนิดนี้มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ
6. ความเป็นฉนวน (Insulation) ยางชนิดนี้มีค่าความเป็นฉนวนต่ำ ไม่เหมาะกับการนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์จำพวก สายไฟ หรือสายเคเบิ้ลแต่เหมาะสมในการ
    ออกแบบมาเป็นแผ่นยางน้ำไฟฟ้า หรือกึ่งน้ำไฟฟ้า
7. ความทนต่อน้ามันและสารเคมี (Oil and Chemical Resistance) ยาง CR สามารถทนการบวมพองต่อน้ามัน และกรด-ด่าง เจือจางได้ปานกลาง ถึงดี

Verified by MonsterInsights