การแบ่งเกรดยาง EPDM

EPDM เกรด

EPDM มีหลายเกรด แต่ละเกรดแตกต่างกันที่สัดส่วนของเอทธิลีนและโพรพิลีน รวมถึงปริมาณของไดอีน โดยทั่วไป ยางชนิดนี้มีเอทธิลีนอยู่ใน ช่วง 45-85% โมล(หรือ 40-80% โดยน้ำหนัก) แต่เกรดที่มีขายกันโดยทั่วไปจะมีปริมาณเอทธิลีนอยู่ประมาณ 50-70% โมลและมีปริมาณของไดอีนอยู่ในช่วง 3-11% โมล แม้ว่าได้อีนที่ใช้กันอย่างกว้างขวางจะมีอยู่ 3 ชนิด คือ dicyclopentadiene (DCPD) ethylidene norbornene (ENB) และ trans-1,4-hexadiene (1,4 HD) แต่ชนิดที่ใช้กันมากที่สุด ได้แก่ ENB เนื่องจากจะทำให้โมเลกุลของยางว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาวัลคาไนเซชั่นหรือปฏิกิริยาคงรูปด้วยกำมะถันสูงที่สุด แม้ว่าการใช้1,4 HD จะทำให้ยางเกิดปฏิกิริยาการคงรูปไดช้ากว่า ENB แต่สมบัติบางประการของยางจะดีกว่าเช่น ความทนทานต่อความร้อน รวมถึงการบดผสมและการขึ้นรูปยางก็จะทำได้ง่ายกว่าเนื่องจากโมเลกุลของยางมีโครงสร้างเป็นเส้นตรง(linear molecules) ส่วนการใช้ DCPD จะทำให้ยางเกิดปฏิกิริยาคงรูปได้ช้าที่สุด

          สัดส่วนของเอทธิลีนและโพรพิลีนในยางก็มีผลกระทบโดยตรงต่อสมบัติของยาง กล่าวคือยางที่มีปริมาณเอทธิลีนสูงจะมีความแข็งแรงในสภาพที่ยังไม่คงรูปสูง แต่เมื่อปริมาณของเอทธิลีนลดลง ยางก็จะนิ่มและยืดหยุ่นมากขึ้น

          นอกจากจะมีการแบ่งเกรดตามชนิดและปริมาณของไดอีนและสัดส่วนของเอทธิลีนและโพรพิลีนแล้ว ยังมีการแบ่งเกรดยาง EPDM ตามความหนืด (น้ำหนักโมเลกุล)อีกด้วย โดยทั่วไป สามารถแบ่งยางตามค่าความหนืดมูนนี่ได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1. ยางเกรดที่ความหนืดต่ำถึงปานกลาง (low-medium viscosity) โดยมีค่าความหนืด ML(1+4) @100 C อยู่ในช่วง 25 ถึง 60 2. ยางเกรดที่ความหนืดปานกลางถึงสูง (medium-high viscosity) โดยมีค่าความหนืด ML(1+4) @125 C อยู่ในช่วง 60 ถึง 100 3. ยางเกรดที่ความหนืดสูงมาก (very high viscosity) โดยมีค่าความหนืด ML(1+4) @125 C อยู่ในช่วง 100 ถึง 200

ยางเกรดที่มีความหนืดต่ำแม้ว่าจะสามารถนำไปแปรรูปได้ง่าย แต่ยางจะมีความสามารถรับสารตัวเติมได้ในปริมาณปานกลางเท่านั้นจึงเหมาะกับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูก

          ทาง Misui Chemicals , Japan เป็นผู้ผลิตยางสังเคราะห์ EPDM ได้แบ่งเกรดสินค้าตามสัดส่วนไดอีน สัดส่วนเอทิลีน สัดส่วนโพรพิลีน ความหนืด และเกรดที่มี oil และ non-oil ในยางสังเคราะห์ด้วย ตามตารางด้านล่าง

Grade Mooney Viscosity Ethylene Content (%) Diene Content (%) Oil Content (phr) Packaging
ML(1+4) 125℃ ML(1+4) 100℃ Form Wraping kg/unit form kg/Pallet
0045 40 51 Bale LDPE 25 1,050
2060M 40 55 2.3 Bale LDPE 25 1,050
3045 40 56 4.7 Bale LDPE 25 1,050
3070 47 58 4.7 Bale LDPE 25 1,050
3092M 61 65 4.6 Friable LDPE 25 1,050
3110M 78 56 5.0 Friable LDPE 25 750
X-3042E 37 66 4.7 120 Bale LDPE 25 1,050
3062EM 43 65 4.5 20 Bale LDPE 25 750
3072EM 51 64 5.4 40 Bale LDPE 25 1,050
3090EM 59 48 5.2 10 Bale LDPE 25 1,050
X-4010M 8 54 7.6 Bale Low melt POE 25 1,050
4021 24 51 8.1 Bale LDPE 25 1,050
4045 45 54 8.1 Bale LDPE 25 1,050
4045M 45 45 7.6 Bale LDPE 25 1,050
4070 47 56 8.1 Bale LDPE 25 1,050
8030M 32 47 9.5 25 Bale LDPE 25 900
9090M 58 41 14.0 25 Bale LDPE 25 900
8120E 61(150℃) 56 9.5 20 Friable LDPE 24 720
X-3012P 15 72 3.6 Pellet Paper Bag 25 750
3092PM 61 65 4.6 Pellet Paper Bag 25 750
3072EPM 51 64 5.4 40 Pellet Paper Bag 25 750
K-9720 20 77 10.4 Pellet Paper Bag 25 750
PX-049PEM 36(150℃) 56 5.0 10 Friable LDPE 25 750
ขอขอบคุณข้อมูลจาก :
  1. http://oknation.nationtv.tv/blog/obbie-tt/2010/08/22/entry-1
  2. Mitsui Chemical Inc., Japan