จากการศึกษาพัฒนากระเป๋าเดินทางของแบรนด์ Tuplus ประเทศจีน

ที่สามารถใช้ซ้ำได้เพื่อป้องกัน COVID-19

ร่วมกับ National Research and Development Agency (RIKEN)