Rubber Compound

ยางคอมปาวด์ Rubber Compound

          คือยางที่มีการผสมสารเคมีต่างๆ เช่น สารวัลคาไนซ์ สารตัวเร่งปฏิกิริยาสารตัวเติม เป็นต้น พร้อมที่จะนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นยางล้อ ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ยางรองคอสะพาน ท่อยาง ยางรัดของ ฯลฯ การจะผลิตยางคอมพาวด์ต้องอาศัยเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการออกสูตรเคมียาง และการผสมยางเพื่อให้ได้ยางคอมพาวด์ที่นำไปขึ้นรูปและคงรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่มีสมบัติตามที่ต้องการเทคโนโลยีการออกสูตรเคมียาง(compounding formulation) การออกสูตรเคมียางให้เหมาะสมนั้นนับเป็นขั้นตอนแรกที่มีความ สำคัญอย่างมากในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เนื่องจากจะส่งผลต่อสมบัติหรือคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ยาง ดังกล่าว การออกสูตรเคมียางที่ดีนั้นต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับสมบัติและการใช้งานของยางแต่ละชนิดโดยละเอียด ต้องรู้หน้าที่กลไกการทำงาน ของสารเคมีต่างๆ ที่จะผสมลงไปในยางเป็นอย่างดีรวมทั้งต้องมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรที่จะใช้ในการผสมและการแปรรูป

          การผลิตยางคอมปาวด์ เป็นนวัตกรรมใหม่ในการผลิตยาง เพื่อการส่งออก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพของสูตรยาง ต้องอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกสูตรเคมียางและการผสมยาง เพื่อให้ได้ยางคอมปาวด์ที่นำไปขึ้นรูปและคงรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่มีสมบัติตามที่ต้องการ

ประเภทของยางคอมปาวด์ มี 2 ชนิด

          ยางคอมปาวด์แท้ มีการผสมสารเคมี และยางสังเคราะห์ในสูตรที่แน่นอน นำไปทำผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ โดยมียางธรรมชาติผสมอยู่ตั้งแต่ 40-70% ยางคอมปาวด์เทียม จะมีการผสมสารเคมีหรือยางสังเคราะห์ หรือถ่านดำ เข้าไปประมาณ 3%

ขั้นตอนการผลิตยางคอมปาวด์
          กระบวนการทำ บดยางให้เป็นเนื้อเดียวกัน โดยผ่านชิ้นยางลงในเครื่องบดผสมยาง 2 ลูกกลิ้ง ม้วนแผ่นยาง แล้วผ่านม้วนยางในแนวตั้งฉากกับเครื่องบดผสมยาง 2 ลูกกลิ้ง บดยางในลักษณะดังกล่าวจนกระทั่งยางเริ่มพันรอบลูกกลิ้ง โดยใช้ความเร็วรอบของลูกกลิ้งหน้า : ลูกกลิ้งหลัง = และควบคุมอุณหภูมิของลูกกลิ้งที่ 70 – 80 องศา (ไม่ควรให้อุณหภูมิเกิน 100 องศา)

ด้วยจุดประสงค์หลักของการออกสูตรเคมียาง ได้แก่
1.เพื่อให้สามารถขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการ (processability)
2.เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีสมบัติตามที่ต้องการ(properties)
3.เพื่อควบคุมต้นทุน/ราคาตามที่ต้องการ(price)

โดยทั่วไปส่วนประกอบต่างๆ ในสูตรเคมียาง ประกอบด้วย
1.ยางไม่ว่าจะเป็นยางธรรมชาติ (natural rubber;NR)ยางสังเคราะห์ (synthetic rubber; SR)
ยางผสม (blends)หรือยางเทอร์โมพลาสติก (thermoplastic elastomer; TPE)
2.สารวัลคาไนซ์ (vulcanizing agent)
3.สารตัวเร่งปฏิกิริยา (accelerator)
4.สารกระตุ้นปฏิกิริยา (activator)
5.สารป้องกันการเสื่อมสภาพ (antidegradants)
6.สารตัวเติม(fillers)
7.สารทำให้ยางนิ่มและสารช่วยในกระบวนการผลิต(plasticizersand processing aids)
8.สารอื่นๆ เช่น สี (pigments) สารท าให้เกิดฟอง (blowing agents)และสารหน่วงการติดไฟ (flameretardants) เป็นต้นอย่างไรก็ดี ในแต่ละกลุ่ม อาจจะมีการใช้สารเคมีมากกว่าหนึ่งตัว เช่น สารตัวเร่งปฏิกิริยาอาจจะใช้สองตัวร่วมกัน หรือสีอาจจะใช้สามหรือสี่ชนิดรวมกัน เป็นต้น

Verified by MonsterInsights